top of page

Back Pain, TOYOTA, Ergonomic

AirLumba เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจ จริงใจ และใส่ใจในการผลิตให้ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อดูแลสุขภาพหลัง เพราะเราเชื่อว่าหากร่างกายไม่พร้อม จะไม่สามารถทำอะไรที่ใจต้องการได้ AirLumba จึงต้องการสร้างสังคมสุขภาพหลังดี มีให้เลือกทั้ง AirLumba ToGo เบาะรองหลังเพื่อสุขภาพในรถยนต์ AirLumba Enlight เบาะรองนั่งเพื่อสุขภาพสำหรับนั่งทำงาน
Product
AirLumba Partner with TOYOTA

Partner with

LOGO-TOYOTA-ACCESSORIES.png

Since 1997

Awards-01.png
Add_Logo-01.png
Add_Logo-02.png
bottom of page