top of page

เมื่อมีอาการปวดหลังส่วนบั้นเอว จะทำอย่างไรให้อาการไม่รุนแรงเพิ่มขึ้นและหายได้เร็วขึ้น !!การมีความรู้และความเข้าใจในการรับมือ จัดการกับอาการปวดหลังส่วนบั้นเอวที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง เป็นสิ่งที่มีความสำคัญโดยข้อเท็จจริงที่พึงทราบเกี่ยวกับอาการปวดหลังส่วนบั้นเอว มีดังนี้

 • อาการปวดหลังส่วนบั้นเอว มักเกิดจากการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรง ส่วนใหญ่เกิดจากกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อ ทำงานหนักเกินไป

 • อาการปวดหลังส่วนบั้นเอว เหมือนการเป็นหวัด มักหายได้เอง โดยไม่ต้องได้รับการรักษาใดๆ แต่เป็นแล้วอาจเป็นซ้ำอีกได้

 • การพักเป็นเวลานานๆ เมื่อมีอาการปวดหลังส่วนบั้นเอว อาจไม่ช่วยให้หายปวดเร็วขึ้น แต่อาจส่งผลเสีย ทำให้เป็นเรื้อรัง และเกิดภาวะทุพพลภาพได้

 • อาการปวดหลังส่วนบั้นเอวส่วนใหญ่ ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด

 • การถ่ายภาพเอกซ์เรย์ (X-ray) มักพบการเสื่อมของกระดูกสันหลังเป็นเรื่องปกติ

 • กระดูกสันหลังของเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เคลื่อนไหว ดังนั้น การเคลื่อนไหวจึงส่งผลดีกับกระดูกสันหลัง

 • อาการปวดหลังส่วนบั้นเอวที่มากขึ้นในขณะมีการเคลื่อนไหว อาจไม่ได้หมายความว่า มีการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเสมอไป
ดังนั้น แนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อมีอาการปวดหลังส่วนบั้นเอว มีดังนี้

 • มีทัศนคติเกี่ยวกับอาการปวดหลังส่วนบั้นเอวที่ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาการปวดหลังส่วนบั้นเอวที่นำเสนอข้างต้น

 • แม้มีอาการปวดหลังส่วนบั้นเอวเกิดขึ้น ขอให้ท่านทำกิจวัตรประจำวันตามปกติเท่าที่จะทำได้ ควรหลีกเลี่ยงการนอนพักอยู่นิ่งๆ เป็นเวลานาน (แต่อาจนอนพักเป็นระยะเวลาสั้นๆ หากมีอาการปวดมาก) เนื่องจากการนอนพักนานๆ ส่งผลให้ข้อต่อเกิดการยึดติด กล้ามเนื้อแข็งแรงลดลง เกิดความเครียด และความรู้สึกหดหู่ขึ้น

 • การออกกาลังกายเบาๆ จะส่งผลดีต่อระบบกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนบั้นเอว

 • หากมีอาการปวดหลังส่วนบั้นเอวมาก ท่านอาจใช้วิธีการต่างๆ เพื่อบรรเทาอาการปวดได้ เช่น การประคบร้อน/เย็น การนวดคลายกล้ามเนื้อ หรือการทำกายภาพบาบัด เป็นต้น

 • พยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำไปสู่อาการปวดมากขึ้นเท่าที่จะทำได้

 • หากพบว่า มีอาการชาที่ผิวหนังหรืออ่อนแรงของขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง ควรไปพบแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาต่อไป


Comments


bottom of page