top of page

ปัจจัยเสี่ยงหากคุณไม่ทราบหน้าที่ของกระดูกสันหลัง !หากคุณไม่ทราบหน้าที่ของกระดูกสันหลัง คุณมีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคปวดหลังได้ในอนาคต!!!

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของกระดูกสันหลัง เป็นสิ่งสำคัญสาหรับการป้องกันและรักษาโรคปวดหลัง เนื่องจากจะส่งเสริมให้คุณทราบแนวทางการดูแลสุขภาพของกระดูกสันหลังที่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้ความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคปวดหลังส่วนบั้นเอวลดลงในที่สุด

AirLuumba จึงอยากมาแชร์บทความให้ทุกคนทราบถึงความสำคัญของกระดูกสันหลัง เพื่อให้คุณมีสุขภาพหลังที่ดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต และสามารถทำกิจกรรมประจำวันได้อย่างมีความสุข


 1. ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของลำตัว

การที่เราสามารถทรงท่าต่างๆ ได้ ในขณะนั่ง ยืน หรือเดิน เป็นเพราะว่าเรามีกระดูกสันหลัง จึงอาจกล่าวได้ว่าท่าทางต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา คือท่าทางของกระดูกสันหลังนั่นเอง ดังนั้นหากเราอยู่ในท่าทางที่ไม่ดี ก็หมายความว่า กระดูกสันหลังของเราอยู่ในท่าทางที่ไม่ดี ในทางตรงกันข้าม หากเราอยู่ในท่าทางที่ดี ก็หมายความว่า กระดูกสันหลังของเราอยู่ในท่าทางที่ดีด้วยเช่นกัน


ด้วยเหตุนี้ การอยู่ในท่าทางที่ดีในระหว่างการทากิจวัตรประจำวัน โดยเฉพาะการนั่ง จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ไม่ควรละเลย การรักษาสุขภาพของกระดูกสันหลังให้ดีอยู่เสมอ จะช่วยลดโอกาสการป่วยเป็นโรคปวดหลังได้
2. เป็นแกนกลางของลำตัว

เราใช้กระดูกสันหลังเป็นที่ยึดสำหรับกะโหลกศีรษะ กระดูกเชิงกราน และกระดูกซี่โครง ดังนั้นเมื่อเรามีการเคลื่อนไหวศีรษะ แขน หรือขา จะส่งผลกระทบต่อกระดูกสันหลังไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม ตามกลไกธรรมชาติ เมื่อมีการเคลื่อนไหวของศีรษะ แขน หรือขา กระดูกสันหลังจะต้องพยายามอยู่นิ่งๆ เพื่อให้ศีรษะ แขน หรือขา สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่กระดูกสันหลังจะอยู่นิ่งๆได้ ต้องอาศัยกล้ามเนื้อที่ล้อมรอบกระดูกสันหลังเป็นตัวช่วย หากกล้ามเนื้อดังกล่าวมีความแข็งแรง ก็จะช่วยให้กระดูกสันหลังอยู่นิ่งๆ ได้ แต่หากกล้ามเนื้อดังกล่าวไม่แข็งแรง กระดูกสันหลังก็จะมีการขยับเขยื้อน ในขณะที่มีการเคลื่อนไหวของศีรษะ แขน หรือขา เกิดขึ้น เมื่อกระดูกสันหลังมีการเคลื่อนไหวบ่อยๆ หรือมากเกินไปในขณะทากิจวัตรประจำวัน จะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังได้ และนำไปสู่การป่วยเป็นโรคปวดหลังในที่สุด

ด้วยเหตุนี้ การออกกำลังกายกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังให้แข็งแรงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสุขภาพของกระดูกสันหลัง การออกกำลังกายกล้ามเนื้อสามารถทำได้อย่างน้อยสองวิธี คือ ทำท่าบริหารร่างกายที่กำหนด หรือเพิ่มการเดินในแต่ละวันให้มากขึ้น
3. หุ้มไขสันหลัง

กระดูกสันหลังเป็นเสมือนปราการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับไขสันหลัง ดังนั้น หากมีความผิดปกติของกระดูกสันหลัง อาจส่งผลกระทบต่อไขสันหลังได้ โดยไขสันหลังมีหน้าที่สาคัญคือ

1) นำคำสั่งจากสมองไปสั่งการกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของแขนและขา

2) นำสัญญาณไฟฟ้าเกี่ยวกับความรู้สึกต่างๆ ที่ผิวหนังส่งไปยังสมอง เช่น ความรู้สึกร้อน-เย็น หรือเจ็บปวด เป็นต้น ดังนั้น หากเกิดปัญหาขึ้นกับไขสันหลัง อาจส่งผลที่ร้ายแรงต่อเราได้ เช่น การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ และเกิดความผิดปกติต่อการรับความรู้สึกบริเวณผิวหนัง


Comentários


bottom of page